За настоящата зима: Община Сърница е обезпечена със собствена техника за снегопочистване

Снимка: VsichkiOferti.bg

Общинският щаб за защита при бедствия на Община Сърница проведе заседание на прага на новата зима. Основна тема бе готовността на институциите на територията на общината за справяне при възникване на ситуации от извънреден характер и предприетите превантивни мерки за осигуряване нормалното функциониране на инфраструктурата, снабдяването и услугите при усложнена зимна обстановка.

Изготвен е план за зимното поддържане на приоритетни общински пътища и улична мрежа в общината, като за града с приоритет при почистването са улиците, на които се намират Здравната служба, ДГ „Мир”, СУ „Св. Св. Кирил и Методий”, сградата на общинската администрация; ул.”Свобода”; за с. Медени поляни – главен път и път до м. Горелци; за с. Побит камък – главен път.

Община Сърница ще осъществява дейността по снегопочистването на общинската пътна мрежа със собствена техника и служители на Общинска администрация Сърница. В случай на усложнена зимна обстановка е налице готовност за осъществяване на контакт и включването на доброволците от Доброволното формирование – Сърница.

Извършена е проверка от длъжностни лица за техническата изправност на снегопочистващите товарни автомобили, като е констатирано, че същите са в техническа готовност за зимния сезон 2022/2023 г.

В бюджета на Община Сърница за 2022 г. е предвиден финансов ресурс за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища. Предвидени са и средства за ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии за допълнителни разходи при неотложни аварийно-възстановителни и аварийни ситуации.

Кметовете на двете населени места с.Побит камък и с.Медени поляни представиха писмени доклади за готовността на населените места за справяне с усложнена обстановка през зимния период.

Възложено е на ресорните служители от общинската администрация да създадат своевременна организация за действия при обстоятелства, изискващи снабдяване със стоки и услуги от първа необходимост за населението, като са проведени срещи с местни търговци. Представен е и обобщен доклад.

Взето е решение да се изиска справка от мобилните оператори за системите им за поддържане на мобилната връзка в усложнени зимни условия и най-вече при спиране на електроподаването за повече от 24 часа.