Започва вторият етап от санирането на жилищни сгради в Пазарджик

Снимка: МРРБ

Стартът на строителните дейности на II-рия етап от програмата за саниране на малки многофамилни жилищни сгради по ОП „Региони в растеж“, ще бъде даден в 11.30 часа. Церемонията ще се състои на бул. „България“ № 14, 16, 18 .

Мерките   за енергийна ефективност на сградата  на бул. „България“ № 14, 16, 18 са на стойност 156 400,00 лв. без ДДС като строително-монтажните работи ще бъдат изпълнени от   „ЕКО ХИДРО – 90“ ООД, гр. Пазарджик за срок от 50 дни от датата на съставяне на протокола за откриването на строителната площадка и определянето на строителната линия и ниво (образец № 2 към НАРЕДБА № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството). Дейностите по упражняване на строителен надзор ще се изпълняват от „ЕС ДЖИ АР КОНСУЛТ” ЕООД, гр. Пазарджик.

Проект „Изпълнение на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Пазарджик – IІ етап“ се финансира от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. и е на стойност 3 637 331,50 лв., от които 545 599,71 лв. са национално съфинансиране, а 3 091 731,79 лв. е финансирането от Европейския фонд за регионално развитие.

Главна цел на проекта е  повишаване на енергийната ефективност и достигане на най-малко клас на енергопотребление „С“ на жилищните сгради, обекти на интервенция, подобряване на достъпа на хора с увреждания до сградите, конструктивно възстановяване и усилване, където е предписано, с което да се осигурят по-добри условия на живот в МЖС, топлинен комфорт и по-високо качество на жизнената среда.

Проектът предвижда по отношение на 21 многофамилни жилищни сгради да бъдат извършени дейности, свързани с внедряване на  енергоспестяващи мерки, които  водят до постигане най-малко клас на енергопотребление „С“ на сградите; мерки, свързани с подобряване на достъпа на лица с увреждания до сградите; мерки по конструктивното възстановяване/усилване, а за сградите, за които в доклада от обследването за енергийна ефективност е доказано постигане на икономия на първична енергия мин. 60% – и мерките, предписани като задължителни в техническото обследване.

В резултат на изпълнението на проекта ще се подобри обликът на градската среда, ще бъдат подобрени експлоатационните характеристики на 21 многофамилни жилищни сгради, като в тях ще бъдат осигурени по-добри условия на живот и по-високо качество на жизнената среда. С прилагането на мерките за енергийна ефективност ще се постигне и намаляване  на годишното потребление на първична енергия в обектите на интервенция както и на емисиите на парникови газове, което ще има безспорен икономически и екологичен ефект.