Започва изпълнението на важен екологичен проект за община Брацигово

Започва изпълнението на Проект  „Рекултивация на депо за ТБО на община Брацигово в УПИ І „Депо за неопасни отпадъци“, местност Клисурата, в землището на град Брацигово, община Брацигово, област Пазарджик“съгласно договор  за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма  „Околна среда 2014-2020″, съфинансирана от Европейски фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз.

Началото на този важен и значим екологичен проект за община Брацигово ще бъде дадено на  19.01.2021 г. чрез встъпителна пресконференция и официална церемония „Първа копка“.

Основната цел на Проекта е да подпомагне изпълнението на задълженията на Република България по член 14 от Директива 1999/31/ЕО на Съвета от 26 април 1999 година, относно депонирането на отпадъци и по точно осъществяване на контрол и управление на депата по такъв начин, че да се предотвратят или намалят потенциалните неблагоприятни въздействия върху околната среда и рисковете за здравето на човека.

Специфична цел е извършване на техническа рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци, разположено на територията на град Брацигово.

Ще бъде извършена техническа и биологична рекултивация на терена на Депото за неопасни отпадъци на площ от 14,945 дка в местността „Клисурата“, включващи следните дейности: подготовка на площадката, преместване на съществуващите отпадъци и оформяне на отпадъчното тяло, оформяне на окончателния контур на отпадъците, изкопаване и полагане на газовите ребра към двата кладенеца, изкопаване и полагане на газовите кладенци, полагане на покривните слоеве, изпълнение на биологичната рекултивация, изпълнение на отводнителните канавки и италиански улей, изпълнение на предписаните мониторингови съоръжения за извършване на постоянно наблюдение и контрол.

Чрез рекултивацията на депото за неопасни отпадъци ще бъдат постигнати важни за община Брацигово цели – опазване на околната среда, подпочвените води и здравето на гражданите на общината.