Започва изготвянето на Областна стратегия в подкрепа на личностното развитие на деца и ученици 2023-2025 г.

Снимка: www.bulnews.bg

Със заповед на Областния управител Трендафил Величков бе определена работна група за изготвяне на Областна стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в област Пазарджик в планови период 2023-2025 г.

Проведе се първото заседание с представители на всички заинтересовани страни. Ръководител на работната група е главният секретар на Областна администрация Светлан Карталов, в състава й са включени експерти от 12- те общински администрации, представители на РУО, РЗИ, Регионалният център за подкрепа на приобщаващото образование, НПО.

На работната група е възложена задачата да разработи проект на Областна стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците въз основа на анализ на потребностите от подкрепа във всяка община.

Проектът на Стратегията ще включва и описание на предизвикателствата, стратегическите цели и необходимите дейности в областта на подкрепата. Основно предизвикателство в областта на подкрепата през последните години бе осъществяването в условията на епидемията COVID-19 и въвеждането на образование от разстояние в електржнна среда /ОРЕС/ в образователните институции.

Указаният срок за изпълнение на възложената задача е 20 януари 2023 г.