Еднократна помощ от 250 лв. получават осмокласниците през новата учебна година

Очакванията са с еднократната помощ за осмокласници да бъдат подкрепени 44 хиляди деца

Снимка: www.bulnews.bg

Учениците, записани в осми клас за учебната 2020-2021 година в държавно или общинско училище ще получат еднократна помощ от 250 лева. Това предвижда проект на правителствено постановление, публикувано за обществено обсъждане.

Помощта е в същия размер като тази, която традиционно получават първокласниците. Срокът за предложения и становища по проекта е 14 дни. Очакванията са с еднократната помощ за осмокласници да бъдат подкрепени 44 хиляди деца.

Средствата за изплащане на помощта, при предложения размер от 250 лева на дете, са 11 милиона лева. Тази помощ ще се изплаща на два пъти. Половината от размера й след влизане в сила на заповедта, а останалата половина в началото на втория учебен срок, ако детето продължава да посещава училище.

За отпускане на помощта средномесечният доход на член от семейството за предходните 12 месеца трябва да е по-нисък или равен на 450 лева. Доходният критерий няма да се прилага за деца с трайни увреждания, деца с един жив родител или настанени в семейства на роднини, близки и приемни семейства.

С тази помощ се цели подкрепа на семействата в по-тежка икономическа и социална ситуация предвид последиците от извънредното положение през настоящата година. Целевата група са децата, които постъпват в прогимназиален етап, тъй като в този етап на образование броят на отпадналите ученици е по-висок.