Д-р Лозана Василева, зам.-министър на земеделието: Мярка 2.2 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“ от ПМДР 2014-2020, има за цел да подобри конкурентноспособността на сектора

Снимка:МЗХ

По повод провеждането на Национален фестивал на рибата, в който Пазарджик е един от градовете-домакини, PA1 потърси за коментар заместник-министърът на земеделието храните и горите д-р Лозана Василева.

PA1: Г-жо Василева, започна приемът по мярка 2.2 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“ – сектор „Малки проекти“ от Програмата за морско дело и рибарство (ПМДР 2014-2020). Какво включва тази мярка и колко средства са предвидени по нея?

Д-р Лозана Василева: Мярката има за цел да подобри конкурентоспособността на предприятията в сектора. Бюджетът по процедурата е 500 хил. лв. Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ е  3 хил. лв., а максималният – 48 895 лв. Допустими са кандидати еднолични търговци или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, развиващи дейност в сектор „Аквакултура“. До момента мярка 2.2 е обявявана четири пъти за сектор „Малки проекти“. По нея са одобрени 11 проектни предложения на обща стойност близо 456 хил. лв. В процес на оценка са още 13 проекта. Крайният срок за подаване на проектни предложения е 7 януари 2021 г.

За обществено обсъждане са обявени условията за кандидатстване по още две мерки от Програмата. Първата е мярка 5.4 „Преработване на продуктите от  риболов и аквакултури”, която е с бюджет на приема 5,9 млн. лв. Втората е  2.2 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“ за сектор „Рециркулационни системи“ и сектор „Изграждане на нови, както и разширяване и модернизация на съществуващи аквакултурни стопанства“. Общият бюджет по процедурата е над 2,8 млн. лв. „След приключване на общественото обсъждане, приемите и по двете мерки ще бъдат стартирани в най-кратки срокове.


PA1: Планира ли се отварянето и на други мерки от Програмата?

Д-р Лозана Василева: Планираме до края на годината да отворим прием по три мерки от Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020г. за близо 13 млн.лв. За това е изпратена нотификация до ЕК за изменение на Програмата. Целта е да се отговори на потребностите на сектора във връзка с наближаващия край на програмния период. По този начин оптимално ще се постигнат и целите на Общата политика в областта на рибарството. Мерките, които Управляващият орган на Програмата планира да отвори са 5.4. „ Преработване на продуктите от риболов и аквакултури“, 1.8. „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки – Инвестиции насочени към изграждане и/или модернизация на лодкостоянки“ и мярка 2.2. „Продуктивни инвестиции”.

PA1: В Пазарджик се провежда четвъртото събитие от кампанията „Фестивал на рибата – вкусно и полезно“, в кои градове предстоят такива събития?

Д-р Лозана Василева: Да, градът е част от проект под наслов „Фестивал на рибата – вкусно и полезно“. Това е промоционална кампания, която се организира от Министерство на земеделието, храните и горите. Целта й е да се повиши осведомеността на обществеността за продуктите от риболов и аквакултури. Проектът е фокусиран върху потребителите и производители, преработватели и доставчици на риба и аквакултури. Чрез него ще се осъществи възможност за скъсяване на веригата производител-потребител, като производителите ще могат да предлагат своята продукция директно. Проектът се стреми да постигне и положителна промяна в потребителското поведение и навици, като се увеличи консумацията на риба и рибни продукти от населението у нас, както и да се променят политиките за доставки на търговците.

В рамките на кампанията, която се провежда на територията на цялата страна, се включват реализирането на 15 мероприятия в 14 областни градове. Събития от Националния рибен фестивал предстои да се състоят още в градовете: Бургас, Русе, Пловдив и Стара Загора. Проектът се финансира със средства от Програмата за морско дело и рибарство (2014-2020 г.) чрез Европейския съюз и Европейския фонд за морско дело и рибарство.