ДФ „Земеделие“: От 5 октомври фермерите доказват реализираното мляко и животни

Снимки: hl-topmix.com

От 5 до 31 октомври 2021 г. включително животновъдите, кандидати по схемите за обвързана подкрепа за животни за Кампания 2021 г., доказват произведената и реализирана от тях продукция (мляко и млечните продукти, както и реализираните на пазара животни). Документи се подават в областните дирекции на ДФ „Земеделие“.

   Реализацията на млякото и млечните продукти се доказва за периода 01.10.2020 г. – 30.09.2021 г., съгласно разпоредбите в чл. 27в, ал. 1 от Наредба № 3 от 17.02.2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания.

   Документи за реализация на мляко и/или млечни продукти се подават по четири схеми: Схема за обвързано подпомагане на млечни крави – СМлК, Схема за обвързано подпомагане за млечни крави под селекционен контрол – ЕЖСК (мляко), Схема за обвързано подпомагане за овце-майки и/или кози-майки под селекционен контрол – ДПЖСК (с реализация на мляко или комбинирана реализация) и Схема за обвързано подпомагане за биволи – Биволи. Бенефициерите следва да реализират на пазара определените в нормативната уредба количества мляко и/или млечни продукти на глава допустимо животно по съответната схема. При попълване на документите кандидатите трябва да използват съответната актуална за кампания 2021 бланкова таблица, според регистрацията им в ИСАК – като физическо лице, юридическо лице или едноличен търговец.

   Реализираните на пазара животни се доказват по три схеми – Схема за обвързано подпомагане за месодайни крави и/или юници – СМКЮ, Схема за обвързано подпомагане за месодайни крави под селекционен контрол – ЕЖСК (месо), Схемата за обвързано подпомагане за овце-майки и/или кози-майки под селекционен контрол – ДПЖСК (с реализация на месо или комбинирана реализация). В зависимост от това къде са реализирани животните – в България или извън страната, се попълват различни типови образци.

   Животновъдите могат да изтеглят и попълнят образците на документите, с които доказват реализация на произведената от тях продукция от интернет страницата на ДФ „Земеделие”. Към приложените файлове е изготвена и подробна инструкция за тяхното попълване.

 Попълненият опис по образец се подава на електронен носител. Стопаните трябва да предоставят и заверени копия на документите, доказващи реализацията на продукцията си.