До 14 ноември се приемат заявления за финансова подкрепа за отопление от 400 лева в дирекциите за социално подпомагане

Снимка: Архив

С цел компенсиране на увеличените цени на енергоизточниците, с постановление на Министерски съвет се отпуска допълнителна еднократна финансова подкрепа за отопление за отоплителен сезон 2022/2023 година, в размер на 400 левва. Заявления-декларации ще се приемат от 1 до 14 ноември 2022 г. включително в дирекциите „Социално подпомагане“ (ДСП) по настоящ адрес.

Образец на заявление-декларация може да се получи от ДСП на място или да се изтегли от сайта на Агенцията за социално подпомагане: https://asp.government.bg/bg/deynosti/sotsialno-podpomagane/ednokratna-finansova-podkrepa-za-otoplenie-sezon-2022-2023/ , да се попълни и представи лично, чрез лицензиран пощенски оператор (заявлението следва да е в оригинал) или на служебната електронна поща на съответната ДСП по настоящ адрес.

Информация за електронните адреси на дирекциите „Социално подпомагане“ може да бъде намерена в рубриката „Контакти“ на следния линк: https://asp.government.bg/bg/kontakti/teritorialni-strukturi .

Към заявлението-декларация се прилагат документи, удостоверяващи доход от: трудови правоотношения и/или приравнени на тях правоотношения; извършване на услуги с личен труд; дейности в областта на селското, горското и водното стопанство; стипендии; други доходи. При необходимост дирекциите „Социално подпомагане“ могат да изискват и други документи.

Право на допълнителната финансова подкрепа за отопление имат лица и семейства, които не са подавали заявление-декларация за отпускане на целева помощ за отопление в периода от 01.07.2022 г. до 31.10.2022 г., както и такива, които вече са подавали документи и са получили отказ, тъй като средномесечният им доход е надвишил границата за достъп със сума под или равна на 40 лв. или тъй като отказът се дължи на непълна шестмесечна регистрация в дирекциите „Бюро по труда“ и при положение, че към 01.11.2022 г. продължават да са регистрирани. Не е нужно получилите отказ за целева помощ за отопление лица да подават ново заявление. Еднократната финансова подкрепа ще им бъде предоставена служебно.

Финансовата подкрепа за отопление е в размер на 400 лв. и ще бъде изплатена еднократно през месец декември 2022 г.

Важно е да се знае, че тази помощ е еднократна и трябва да бъде получена от пощенските клонове в срок до 23 декември тази година включително.

Ако някой няма възможност да получи лично помощта си в пощенския клон, това може да направи негов роднина или близък с нотариално заверено пълномощно.

Неполучените средства за еднократна финансова подкрепа се възстановяват в държавния бюджет.

От началото на ноември 56 са подадените заявления – декларации в област Паазарджик за еднократна финансова подкрепа. През 2021 г., по същия ред, са подпомогнати 1 256 човека с еднократна помощ за отопление от 300 лева.

Общо 16 500 са подадените заявления декларации в област Пазарджик за отпускане на целева помощ за отопление за отоплителен сезон 2022/2023 г.. До момента са подкрепени 13 100 семействата от областта за отопление през тази зима и са получили целева помощ за отопление за петте месеца на отоплителния сезон в размер на 623.55 лв. Най-голям брой са подадените заявления декларации за целева помощ за отопление в дирекциите във Велинград – 4 169, в Пазарджик – 4 118 и Септември – 3 250.

И през тази година най-много са подадените заявления за отпускане на целеви помощи за отопление с твърдо гориво. От 12-те общини в областта само в Пазарджик, Лесичово и в Панагюрище 1014 от правоимащите са пожелали подпомагане за отопление с електроенергия и само 5 пазарджиклии са предпочели помощ за природен газ.