До 13 април в Окръжен съд няма да има открити съдебни заседания

Разпореждането е на административния ръководител на Окръжен съд – Пазарджик Елеонора Серафимова

Архив

Във връзка с решение по протокол № 9 от извънредно заседание на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, проведено на 15 март 2020 г. относно усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространяването на коронавирусна инфекция (СOVID-19) на територията на страната и обявеното с решение от 13 март 2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение и препоръки на националния оперативен щаб, административният ръководител на Окръжен съд – Пазарджик Елеонора Серафимова разпореди за периода от 16.03.2020 г. до 13.04.2020 г., вкл. да се преустанови насрочването и разглеждането на дела в открити съдебни заседания. През този период ще бъдат разглеждани само следните видове дела:

 1. Частни наказателни дела за вземане мерки за неотклонение.
 2. Разпити на обвиняем или свидетел пред съдия.
 3. Делата по чл.427 от НПК.
 4. Делата по Раздел II от Закона за здравето.
 5. Дела по Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест по искания на задържания или предаване на лица.
 6. Дела по Закона за признаване, изпълнение и изпращане на съдебни актове за налагане на наказание лишаване от свобода или на мерки, включващи лишаване от свобода.
 7. Дела по чл.7 от Указа за борба с дребното хулиганство.
 8. Дела по чл.355 от НК – за нарушаване на наредба, правила или мерки, издадени по време на епидемия, пандемия или извънредно положение, свързано със смъртни случаи.
 9. Дела за претърсване и изземване.
 10. Делата, образувани по искания по Закона за специалните разузнавателни средства.
 11. Дела по Закона за защита от домашно насилие, само относно заповед за незабавна защита или изменение на същата, както и в случаите на отхвърляне на молбата за защита.
 12. Делата за допускане на обезпечение по бъдещ и висящ иск.

Всички отсрочени/отложени дела, ще се насрочват за разглеждане след 20.04.2020 г. в периода до съдебната ваканция – 15.07.2020 г., като участниците в процеса ще бъдат уведомени за това по телефон или на електронен адрес при наличен такъв по делото.

 

Въведени са нови правила за работата на Окръжен съд – Пазарджик. Справки по дела да се извършват само по електронна поща, на интернет страницата на съда и на телефони:

 • 034 409507 Информационен център от 9.00 ч. до 16.00 ч.
 • 034 409502 Наказателни дела
 • 034 409503 Търговски и въззивни граждански дела

Разрешението за достъп на страните до електронните папки по делата ще продължава да се дава от дежурен съдия. Подаването на всякакъв вид документи да се извършва по пощата или по електронен път на e-mail: pazardzhik-os@justice.bg, както и на посочените по-долу електронни адреси на деловодства:

Преустановява се работата на Адвокатската стая и Центъра по медиация в Съдебна палата – Пазарджик. Считано от 16.03.2020 г. до 13.04.2020 г., вкл. поради преустановяване на дейността на служба „Призовки“ при Окръжен съд – Пазарджик, няма да бъдат изпращани и връчвани призовки и съобщения. При необходимост за уведомяване на участниците по насрочени дела от горепосочените видове, уведомяването им ще става по телефона или по електронна поща.

За същия период е забранен достъпът в съдебната сграда на граждани, страни по дела, вещи лица, преводачи, адвокати и всички други лица, освен призованите по образуваните и насрочени за разглеждане дела, описани по-горе. Забранен е достъпът на магистрати, държавни съдебни изпълнители, съдии по вписвания и съдебни служители в съдебната сграда, с изключение на ангажираните по дежурства, съобразно утвърден график на работа от съответните административни ръководители на Окръжен съд – Пазарджик, Районен съд – Пазарджик и Окръжна прокуратура – Пазарджик.

Въведените ограничителни мерки могат да бъдат променяни и актуализирани при възникване на нови обстоятелства в обстановката в страната.