До 10-ти юни е последеният прием на заявления по мярката 60/40

Агенцията по заетостта припомня, че 10 юни 2022 г. е крайният срок, в който работодателите могат да кандидатстват за средства по мярката 60/40. В този период ще се приемат документи едновременно за месеците май и юни 2022 г. Работодателите, които желаят да получат финансова подкрепа за запазване на заетостта на наетия персонал за тези два месеца, следва да отговарят на условията на ПМС № 151/03.07.2020 г. (изм. и доп. с ПМС 40 от 31.03.2022 г.), включително за отчетен спад на приходите от продажби през месец май – не по-малко от 30% спрямо средномесечните приходи за 2019 г. или 2020 г., в зависимост от датата на учредяване.

Агенцията обръща внимание, че работодателите трябва да спазят определения краен срок за кандидатстване, тъй като подадените след него документи не подлежат на проверка и оценка от комисиите в бюрата по труда.

ПМС 40/2022 г. регламентира прилагането на мярката 60/40 до месец юни 2022 г. включително, като срокът за кандидатстване 10 юни 2022 г. е определен в §4 от Преходните и заключителни разпоредби към Постановлението, а в §5 се регламентира възможността в същия цитиран срок да се подадат документи и за месец юни 2022 г.

Сроковете за кандидатстване и ползване на подкрепата по мярката 60/40 са съобразно Временната рамка на ЕК за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на епидемичен взрив от COVID-19, чието действие приключва на 30 юни 2022 г.

Актуална информация относно кандидатстването на работодателите за получаване на средства за месец май и месец юни, е публикувана на официалната интернет страница на Агенцията по заетостта, в рубриката „Финансови стимули за запазване на заетостта” – ПМС 151/2020, изм. с ПМС 40/2022, тук: https://www.az.government.bg/pages/pms-151-2020-izm-s-pms-40-2022/. В рубриката са публикувани информация за работодателите, образци на документ, процедура за кандидатстване, съдържаща условията, изискванията, реда и начина за кандидатстване, както и помощни материали. Запозналите се с публикуваните документи могат да получат допълнителна информация и във всяка дирекция „Бюро по труда” в страната.