Дирекция „Инспекция по труда“ – Пазарджик отчита над 1 300 проверки за спазването на трудовото законодателство от началото на годината

На 03.11.2022 г., служителите на Инспекцията по труда – една от най-старите институции в България, отбелязват своя професионален празник. Създадена с Указ на княз Фердинанд на 3 ноември 1907 г. за „протекция на работниците“, вече 115 години институцията не само е запазила своите първоначални функции, но постоянно ѝ се вменяват нови с цел гарантиране в най-висока степен прилагането на трудовото законодателство в България.

Днес Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ осъществява контрол по спазване на трудовото законодателство във всички икономически дейности. Упражнява специализирания контрол по спазването на Закона за здравословни и безопасни условия на труд, на законодателството, свързано с изпълнението на държавната служба, с трудовата мобилност и трудовата миграция, с насърчаването на заетостта, включително и заетостта на хората с увреждания, както и по десетки други нормативни актове.

В периода от началото на тази година до настоящия момент инспекторите от Дирекция „Инспекция по труда” Пазарджик са извършили общо 1314 броя проверки за спазване на трудовото законодателство и осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. От тях 151 броя са извършените проверки във връзка с постъпили сигнали на граждани за нарушения на трудовото законодателство. За констатираните нарушения спрямо работодателите са приложени са 7810 броя като са отправени задължителни за изпълнение предписания. Съставени са 438 броя АУАН, от които 162 броя за лица установени да работят без трудов договор. Потърсена е административнонаказателна отговорност от работодатели и физически лица, при което са издадени 462 броя Наказателни постановления.

От началото на годината в Дирекция „Инспекция по труда“ Пазарджик са регистрирани 44 486 броя еднодневни трудови договори. Договорите се регистрират и онлайн, след като благодарение на проект „Оптимизация и иновации в ИАГИТ“, финансиран по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, беше надграден програмният продукт за предоставянето им https://ednodnevni.gli.government.bg/ipsts. С надграждането на софтуера ИАГИТ облекчи администрирането на дейностите по сключването на еднодневни трудови договори. По проекта са назначени и помощник-инспектори, които при заявка могат да представят на земеделските стопани функционалностите на системата.