ДГ „Калина Малина“ спечели три проекта по Програма „Еразъм +“

Проектите ще бъдат реализирани през периода от 2019 до 2022 г. чрез срещи и обучения във всички страни партньори

Снимка: ДГ "Калина Малина"

Три международни проекта по Програма „Еразъм +“ стартират от тази година в ДГ „Калина Малина“  – Пазарджик. Чрез редица дейности се цели успешен преход и адаптация на децата в училище и формирането на тяхното екологично възпитание и култура.

От началото на месец Октомври стартира двугодишният проект  „Малките следи оставят нисък въглероден отпечатък след себе си“ (Little footprints leave low carbon footprint behind”). Координатор е Словения, а останалите страни партньори са  Латвия, Испания, Швеция  и България. В основата на проекта е заложена концепцията, че  колкото по-малко замърсяване се причинява от хората, толкова по-нисък въглероден отпечатък ще оставим след нас. Децата ежедневно трябва да бъдат мотивирани да ценят природата и да работят за нейното опазване. Изграждането на екологична култура в предучилищна възраст е част от цялостния възпитателно-образователен процес в детска градина „Калина Малина“. Чрез участието на децата в различни дейности на открито, игри и забавления те ще научат защо е необходимо разделянето на отпадъците, как се извършва тяхната преработка и какъв ще бъде ефектът от това върху природата.

По втория проект „Чудесата на отпадъците“  (“Wonders of Waste”) ДГ „Калина Малина“ ще си партнира с  Исландия, Полша, Турция, Гърция, Норвегия и Италия. Дейностите по проекта са свързани с разпознаването на отпадъците, тяхното намаляване и рециклиране. Децата на практика ще открият и научат как техните действия оказват влияние върху околната среда, ще придобият знания и умения как екологосъобразно да се грижат за природата чрез интелигентно използване на природните ресурси.

Успешният преход от детската градина към училището е една от целите, които сме заложили в третия проект „Ученическият преход през пътеките на образованието“ (Student Transition in Education Paths). Координатор е  Гърция в партньорство с Австрия, България, Италия, Румъния, Испания, Турция, Португалия.

Нашата роля като учители, възпитатели и участници в образователния процес е да улесним прехода на децата от детската градина към училището. Особено важно за тях е да се адаптират възможно най-безпроблемно към новата образователна обстановка.

Партньор на ДГ „Калина Малина“ в дейностите по този проект е НУ “Никола Фурнаджиев“ в гр. Пазарджик. Усилията на двете институции от българска страна ще бъдат насочени именно към преодоляването на трудностите, които срещат децата при преминаване в следващ образователен етап.

Децата от „Калина Малина“ ще бъдат включени в различни дейности, ще участват в преходни практики с деца и ученици от много държави. Нашите очаквания  са бъдещите първокласници да се справят успешно с всички предизвикателства, съпътстващи прехода от предучилищното образование към началното училище.

За пръв път ДГ „Калина Малина“ – Пазарджик участва едновременно в три проекта по Програма „Еразъм +“. Това е отговорност и предизвикателство към целия екип.  Проектите ще бъдат реализирани през периода от 2019 до 2022 г. чрез срещи и обучения във всички страни партньори.