Две инсталации за преработване на отпадъци бяха открити в местността „Благовото” край Велинград

С официална церемония и водосвет, отслужен от енорийските свещеници Иван, Александър и Стоил, в м. „Благовото” бяха открити две инсталации – за предварително третиране на смесени битови отпадъци и за компостиране на зелени отпадъци. Лентата бе прерязана от кмета на община Велинград д-р Костадин Коев, зам.-кметовете на община Велинград г-жа Светла Томова и на община Ракитово – г-н Цанко Моллов и от Аглика Павлова – управител на фирмата-изпълнител „Балканика технолоджи“ ДЗЗД .
Проектът „ Изграждане на инсталация за предварително третиране на смесени битови отпадъци и инсталация за компостиране на зелени отпадъци от общини Велинград и Ракитово“ е финансиран по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG15M10P002-2.002 от Оперативна програма „Околна среда” 2014 – 2020г. От 10:00 часа в голяма зала на Общинска администрация Велинград се проведе финална пресконференция, на която г-жа Светла Томова – зам.-кмет и ръководител на екипа, представи проекта и ползите от функционирането на инсталациите. Общините Велинград и Ракитово ще намалят количеството депонирани отпадъци, като по този начин ще постигнат редица цели: подобряване на качеството на околната среда, предоставяне на нов тип услуга предварително третиране на смесените битови отпадъци и разделно събиране и рециклиране на зелените отпадъци, възможност за предоставяне на висококачествен компост на местните фермери и общински структури, разкриване на нови работни места, спестяване на средства, намаляване на количествата отпадъци и изпълнение на законовите цели за управление на биорзградимите отпадъци. Общата стойност на проекта е 9 673 936.00 лв., от които 6 079 841.39 лв., предоставени от Европейски фонд за регионално развитие и 1 072 913.17лв. от национално съфинансиране. Финансирането, осигурено от общините Велинград и Ракитово, е в размер на 2 521 181.44 лв.
Изградената инфраструктура на площадката включва: административно-битова зона, паркинг, трафопост, бариера, автомобилна везна, административен павилион, павилиони за контрол и охрана,вана за измиване на гуми, каломаслоуловител и резервоар за отпадни води. В производствената зона са изградени- навес, помещаващ компостиращата инсталация, сграда, помещаваща инсталацията за предварително третиране, навеси за входираните зелени отпадъци и за готовата продукция, зона за стабилизация, резервоар за инфилтрат, резервоар за противопожарни нужди и локална пречиствателна станция за отпадни води.
На събитието присъстваха и председателят на ОбС-Велинград Любомир Перчинков, зам.-кметовете на община Велинград Атанас Палигоров и Исмаил Моллов, зам.-кметовете на община Ракитово Ангел Кожухаров и Кристина Овчарова, общински съветници, служители на администрациите и медии. Допълнителна празничност внесоха със своята програма талантите на ДЮВИШ „Звънче”, ВГ „Караоке”, КСТ „Импулс – Велинград -2002”, ПДЮАНПТ „Здравче-венче „ при НЧ „ В. Левски – 1904”.