В Стрелча започва прием на заявления за закупуване  на иглолистна строителна дървесина

Снимка: tvsatcom.bg
Община Стрелча обявява прием на заявления  за закупуване  на иглолистна строителна дървесина от  общински горски територии – Стрелча на физически лица,  регистрирани по постоянен адрес на територията на община Стрелча, в срок до 31.10.2020г.
Продажбата на стояща дървесина на корен  ще се извършва по Ценоразпис на физически лица регистрирани по постоянен адрес на територията на община Стрелча, след подадено заявление от тяхна страна и одобрен списък от кмета на общината до 5 куб. метра. Насажденията се намират в землищата на град Стрелча и село Смилец.     Заявленията  да се подават в звено „Деловодство”  на Общинска администрация – Стрелча, пл. „Дружба” 2, етаж 1, и в кметствата на населените места от общината, всеки работен ден от 8.30 ч. до 12.00 ч. и 13.00 ч. до 17.30 ч. до 31.10.2020 г.
Предоставянето на дървесината ще бъде извършено в срок до 31.12.2020 г. Процедурата по предоставянето включва: заплащане на такси, издаване на превозен билет и позволително, маркиране на дървесината от горския стражар. Организацията по рязане, товарене, транспорт и разтоварване на дървесината е за сметка на заявителите.
Цените на иглолистната дървесина са определени по Ценоразпис – Приложение №3.1 към Решение №212 от 27.10.2016 г. на Общински съвет – Стрелча. както следва: Едра строителна дървесина 48 ,00лева с ДДС за плътен куб. метър Средна строителна дървесина 24 ,00лева с ДДС за плътен куб. метър Дребна строителна дървесина 18 ,00лева с ДДС – за плътен куб. метър Иглолистни дърва за огрев- 12,00 лева с ДДС – за пространствен куб.м.   Образците на заявленията могат да се изтеглят от информационния сайт на община Стрелча  като приложениe към настоящата обява http://www.strelcha.bg или да бъдат получени в деловодството на Община Стрелча и в кметствата на населените места.