В Пещера откриха процедура за подаване на проектни предложения за финансиране от Общинския фонд за подкрепа на местни инициативи

Архив

Със заповед на Йордан Младенов, кмет на Общината Пещера е открита процедура за подаване на проектни предложения за финансиране от Общинския фонд за подкрепа на местни инициативи, съобщиха от администрацията.

„Община Пещера ще подкрепи инициативите на кандидати в областта на благоустрояването и озеленяването на обществени места в Пещера и селата Радилово и Капитан Димитриево. Основната цел е подобряването на физическата и жизнена среда на територията на община Пещера като предпоставка за осигуряване на устойчива, екологична и с по-високо качество среда на живот, както и осигуряване на нови възможности за икономическо и социално развитие на местната общност“, каза кметът на Общината Йордан Младенов.

Кметът подчерта, че с изпълнение на инициативите ще бъде подобрена визията на обществени места и зони за отдих, междублокови пространства – общинска собственост. „ От особена важност е активното гражданско участие, както и подкрепата на инициативите, произтичащи от общността“, допълни Младенов.

По думите му целите на процедурата са подобряване състоянието на обществени площи и междублокови пространства – общинска собственост, осигуряване на условия за активно гражданско включване и участие в благоустрояването и поддръжката на зелени площи – общинска собственост на територията на община Пещера, насърчаване развитието на местните инициативи и доброволчество и повишаване качеството на живот, социално общуване и гражданска активност.

Допустими кандидати за участие в процедурата са неправителствени организации, регистрирани по ЗЮЛНЦ в обществена полза, читалища по реда на ЗНЧ, домсъвети по реда на ЗУЕС, както и местни културни и образователни институции.

Минималната сума на финансова помощ за отделните проекти, които могат да бъдат финансирани е в размер на 1 000,00 лв. с ДДС. Максималната сума на финансова помощ е 2 000,00 лв. с ДДС, уточняват експертите. Не изисква съфинансиране от кандидатите и/или партньорите. Препоръчително е кандидатите да осигурят нефинансов принос (доброволен труд) към изпълнение на инициативите.

Инициативите могат да се реализират в град Пещера и в двете съставни села Радилово и К. Димитриево.

Пакетът с документи, необходими за кандидатстване и изпълнение на проектните предложения е достъпен на интернет страницата на Община Пещера.

Проектните предложения се подават в срок до 17:30 ч. на 24.07.2020г. в Центъра за административно обслужване на граждани в Община Пещера с адрес: гр. Пещера 4550, община Пещера, ул. „Дойранска епопея“ № 17, запечатани в непрозрачен плик с обозначени на него: наименование на подателя, адрес, телефонен номер, електронна поща и наименование на проектното предложение.