В Пазарджик се провежда информационна среща по проекти за рибарство

Местна инициативна рибарска група – Пазарджик /МИРГ – Пазарджик/ съвместно с Областен информационен център – Пазарджик /ОИЦ – Пазарджик/ провеждат информационна среща от 11:00 ч. в Пазарджик. По време на срещата ще бъдат обсъдени процедури чрез подбор на проекти.

Информационната среща се осъществява в рамките на Проект „ВОМР на Местна инициативна рибарска група – Пазарджик”, който се реализира с финансовата подкрепа на Програма за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за морско дело и рибарство, по процедура BG14MFOP001-4.002 „Изпълнение на Стратегиите за водено от общностите местно развитие”, приоритет на съюза 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване” административен договор № МДР–ИП–01–77/16.07.2018 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие /ВОМР/.

Срещата започва в 11.00 часа в пленарна зала на общинската администрация в Пазарджик.