В община Стрелча започна прием на документи за дърва за огрев

Снимка: tvsatcom.bg
Община Стрелча обявява прием на документи на лица, имащи право да закупят дървесина, предоставена от Общински горски територии – Стрелча по ценоразпис за минимални цени за отоплителен сезон 2022/2023 г. в срок до 18.04.2022 г.
Критериите за подбор на лицата са определение с Решение № 431 от редовно заседание на Общински съвет – Стрелча на  24.02.2022 г., взето с Протокол № 37  и  са както следва:
1. Лица, включително и тези ненавършили пълнолетие, получаващи само минимални пенсии за осигурителен стаж и възраст, за инвалидност и наследствени пенсии, неподпомагани по реда на чл.9 от ППЗСП и по Наредба  №РД-07-5 от 2008 г. за отпускане на целеви помощи за отопление;
2.    Лица и семейства, пострадали при бедствия за съответната  календарна година;
3.    Инвалиди с експертно решение от ТЕЛК и НЕЛК за трайно намалена работоспособност 70% и над 70%, които не са подпомагани по Наредба  №РД-07-5 от 2008 г. за отпускане на целеви помощи за отопление;
4.    Ветерани от Втората световна война;
5.    Самотно живеещи лица над 70 г. с доход до 400 лв. /без включена добавка за COVID/, които не са подпомагани по Наредба  №РД-07-5 от 2008 г. за отпускане на целеви помощи за отопление;
6.    Лица над 75 г., съжителстващи с други лица и семейства с доход до 400 лв./без включена добавка за COVID/;
7.    Участници в доброволни формирования, взели участие в предотвратяване на бедствия и аварии, по предложение на кметовете на населени места.
Лицата, отговарящи на посочените критерии  регистрирани по постоянен или настоящ адрес на територията на община Стрелча могат да получат дърва за огрев до  4 /четири/ пространствени куб.м.
Право на закупуване има само едно лице от домакинството.
Заявленията и документите, удостоверяващи наличието на един от горепосочените критерии се подават в звено „Деловодство” на Общинска администрация – Стрелча, пл. „Дружба” 2, етаж 1, и в кметствата на населените места от общината, всеки работен ден от 8.30 ч. до 12.00 ч. и 13.00 ч. до 17.30 ч. до 18.04.2022 г.
Списъкът на правоимащите  ще се състави от комисия, назначена от кмета на община Стрелча.
Предоставянето на дървесината ще бъде извършена в срок до 31.12.2022 г. Процедурата по предоставянето включва: заплащане на такси, издаване на превозен билет и позволително, маркиране на дървесината от горския стражар. Организацията по рязане, товарене, транспорт и разтоварване на дървесината е за сметка на правоимащите.
Продажбата на широколистна дървесина е по цена от 18 /Осемнадесет/ лева без ДДС или 21.60 /Двадесет и един и 60 ст. / лева с ДДС за пространствен куб. м, определена по Ценоразпис – Приложение №3.1 към Решение №212 от 27.10.2016 г. на Общински съвет – Стрелча.
Образците на заявленията и декларациите могат да се изтеглят от информационния сайт на община Стрелча в рубриката „Обяви и съобщения” като приложения към настоящата обява http://www.strelcha.bg или да бъдат получени в деловодството на Община Стрелча и в кметствата на населените места.