В община Панагюрище стимулират финансово семейства, желаещи да имат повече от едно дете

Снимка: Община Панагюрище

Община Панагюрище ще повиши размера на помощта, с която се подпомагат родителите при осигуряване на първоначалните нужди на детето и се насърчават семействата да имат повече от едно дете. Това  е поредната стъпка към търсене на още по-значителна подкрепа за повишаване качеството на живот на жителите на общината чрез оказване на подкрепа на семейството за създаване на условия, благоприятстващи развитието на децата.

Община Панагюрище ежегодно планира и инвестира финансови средства в мерки за насърчаване на раждаемостта. През 2018 година бе увеличен размерът на еднократната помощ за новородените деца, за да бъде подкрепата още по-чувствителна за жителите на общината. Същата подкрепа за първи път през 2018 година бе определена и за осиновяване на деца, без значение на възрастта им, за да бъде политиката на Общината още по-хуманна и насърчаваща отглеждането и възпитанието на децата.

По данни на ЕСГРАОН – Община Панагюрище, броят на населението по постоянен адрес в община Панагюрище през 2017 година е 25 876 души, а през 2019 година е 25 321 души. За периода 2017–2019 година тенденцията е към намаляване на общия брой на населението на общината, следвайки негативната демографска картина в страната. В периода от 2017 година до 2019 година населението по постоянен адрес в община Панагюрище е намаляло с 2.14 % (555 жители). За периода 2018 година  –2020 година в община Панагюрище намалява и броят на родените деца.

От друга страна, основните приоритети в демографското развитие на общината са насочени към стабилизиране и запазване на населението и ограничаване неблагоприятните тенденции в демографските процеси, включително и на миграцията. Подкрепата и задържането на младите хора в родния ни край са значим фактор при формиране на общинските политики.

Целите, които си поставя Община Панагюрище с предложения проект на Наредба за условията и реда за отпускане на еднократна финансова помощ от Община Панагюрище за раждане или осиновяване на дете, са: провеждане на по-активна социална политика по отношение подобряване на демографската характеристика в община Панагюрище; насърчаване раждаемостта и пълното осиновяване на деца; стимулиране семействата да останат да живеят и работят в община Панагюрище.

Община Панагюрище предлага еднократната помощ да бъде в размер на 700 лева за първо родено или осиновено дете, 800 лева за второ и трето родено или осиновено дете и 1 500 лева за родени или осиновени близнаци, тризнаци и т.н.