В областта: Всеки шести е висшист

Към 7 септември 2021 г. в област Пазарджик броят на лицата с висше образование е 36 387, или всеки шести (16.9%) е висшист. В сравнение с предходното преброяване относителният дял на лицата с висше образование се увеличава с 4.5 процентни пункта. Увеличава се и разликата между завършилите висше образование по пол. Относителният дял на жените с висше образование достига 20.4%, а на мъжете – 13.1%, като в сравнение с 2011 г. се увеличава съответно с 5.4 и 3.4 процентни пункта.

Значителни са различията и в образователната структура на лицата по местоживеене. Докато относителният дял на лицата с висше образование в градовете е 21.7%, то в селата е 9.2%.

В регионален аспект най-висок е относителният дял на висшистите в област София (столица) – 43.6%, следвана от областите Варна (30.7%) и Пловдив (25.2%), а най-нисък е в областите Кърджали (14.0%), Търговище (15.5%) и Разград (15.7%).

В област Пазарджик най-висок е относителният дял на висшистите в общините Пазарджик (21.0%), Пещера (17.5%) и Панагюрище (17.0%), а най-нисък в Лесичово (7.9%), Ракитово (8.6%) и Сърница (10.8%).

Продължава положителната тенденция на намаляване на лицата с ниско или без образование. В област Пазарджик лицата с начално, по-ниско и без образование са 27 069. Спрямо 2011 г. относителният дял от населението на 7 и повече навършени години с ниско или без образование намалява съответно с 6.1 проценти пункта.