В дирекциите „Социално подпомагане“ в областта приемат заявления за предоставяне на еднократни помощи за ученици 

Снимка: Дарикнюз

От тази година този вид помощ, отпускана за покриване на част от разходите при подготовката на ученици в началото на учебната година ще получават и родителите  на децата записани във втори, трети и четвърти клас, независимо дали училището е държавно, общинско или частно, при положение, че децата живеят постоянно в страната и не са настанени за отглеждане извън семейството. Досега я получаваха само семействата на ученици, записани в първи и осми клас.

За учебната 2023/2024 година размерът ще бъде 300 лв., а в област Пазарджик от този вид помощ ще могат да се възползват родителите на близо 10 500 деца, които трябва на 15 септември да влязат в класните стаи в първи, втори, трети, четвърти и осми клас. Най-много заявления се очакват за община Пазарджик – 4427 и община Велинград – 1734.

Сумата ще се изплаща на два пъти, като половината от размера може да бъде получена след влизане в сила на заповедта за отпускане, а остатъкът – в началото на втория учебен срок, ако детето продължава да посещава училище. За получаването на втората част от помощта не е необходимо повторно подаване на документи.

Помощта се предоставя без значение от размера на доходите на родители и осиновители, на приемни семейства и семейства на близки и роднини, за децата, настанени по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето, както и настойник/попечител, който отглежда детето.

Документи се подават в дирекциите „Социално подпомагане“ (ДСП) по настоящ адрес на правоимащите лица, след записване на детето в съответния клас, но не по-късно от 15 октомври на 2023 година. Изключение се прави в случаите, в които поради здравословни причини, установени с протокол на ЛКК, детето не може да започне училище, но за не повече от 6 месеца от започване на съответната учебна година.

Заявление-декларация за отпускане на помощта родителите могат да подадат лично (с лична карта за справка), чрез лицензиран пощенски оператор, включително чрез услуга за електронна препоръчана поща, по електронен път с квалифициран електронен подпис, по електронен път чрез електронна административна услуга, съгласно Закона за електронното управление.

Към попълненото заявление се прилагат удостоверение от училището, че детето е записано в съответния клас, когато е подадено преди 15.09.2023 г., за което са уведомени всички директори на училища в областта и са получили образец. За настойниците и попечителите се изисква и копие от удостоверение за назначаване.

За улеснение на родителите, заявления-декларациите за отпускане на еднократните помощи са публикувани в раздел „Социално подпомагане“, подраздел „Семейни помощи“, Рубрика „Документи“ на адрес: https://asp.government.bg/bg/deynosti/sotsialno-podpomagane/semeyni-pomoshti/ – Приложение № 11 – заявление-декларация за отпускане на еднократна помощ за ученици, записани в първи, втори, трети и четвърти клас по реда на чл. 10а от ЗСПД, и Приложение № 12 – заявление-декларация за отпускане на еднократна помощ за ученици, записани в осми клас по реда на чл. 10б от ЗСПД.

Важно е да се знае, че помощта подлежи на връщане, ако детето не постъпи в училище, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние, ученикът не продължи обучението си през втория учебен срок до завършване съответно на първи, втори, трети, четвърти или осми клас, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние, ученикът в рамките на един месец от учебната година е допуснал отсъствия от 5 учебни часа без уважителни причини.

 

РДСП – Пазарджик