В Дирекциите „Социално подпомагане“ в областта са приети над 13 290 заявления за целева помощ за отопление

Подадените заявления-декларации за отпускане на целева помощ за отопление от началото на кампанията до 07.10.2020 г. са 13 295. Разрешено е подпомагане на 10 305 лица и семейства. Издадените заповеди за отказ са 1 667. Основна причина при издадените заповеди за отказ на подпомагане, е че средномесечния доход на лицата/семействата е по-висок от определения им диференциран доход за отопление.

Най-голям брой приети заявления–декларации са в дирекциите „Социално подпомагане“ – Велинград – 3 657, Пазарджик – 3 056 и Септември 2 387.

Напомняме, че заявленията се подават в дирекциите „Социално подпомагане“ по настоящ адрес на лицата и семействата, като при попълването им задължително се заявява видът на ползваното отопление. Крайният срок за подаване на заявленията е 31 октомври 2020 г.

Целевата помощ се отпуска за период от пет месеца – 1 ноември 2020 г. до  31 март 2021 г. Месечният размер на помощта е 99,16 лева. Общата стойност на помощта, която се изплаща от Агенция за социално подпомагане за периода 1 ноември – 31 март е 495,80 лв.

Във връзка с администрирането на дейността по отпускане и изплащане на целевата помощ за отоплителен сезон 2020/2021 г. при изготвянето на ведомостите за изплащане на помощите за месец юли и август 2020 г. е начислена и изплатена цялата дължина сума, т.е. на 8 582 лица и семейства е начислена сума в размер на 4 254 955,60 лв. Подпомаганите лица са получили отпуснатата им целева помощ по заявения от тях начин – касово чрез „Български пощи” ЕАД или безкасово по лична платежна сметка.

 За същият период през 2019 г. са приети 11 742 заявления-декларации от лица и семейства за подпомагане с целева помощ за отопление.