Въвеждането на мерки за енергийна ефективност в Община Панагюрище продължава с реализирането на нов проект

Снимка: pianews.bg

Поредният одобрен проект по ОП „Региони в растеж“, част от Инвестиционната програма за изпълнение на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на община Панагюрище 2014-2020 година, е „Ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници и създаване на достъпна среда в сградата на Районно управление „Полиция“ – Панагюрище и Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“.

Проектното предложение цели да осигури по-добри условия на работа на служителите в РУП и РС – ПБЗН чрез подобряване качеството на условия на труд и създаване на модерна, екологична и енергийно-ефективна работна среда в административната сграда, както и осигуряване на достъп на хората с увреждания.

Проектът е на стойност 700 372,40 лева.

Проектните дейности са насочени към ремонт и обновяване на административните сгради на Районно управление „Полиция“ (РУП) – Панагюрище и Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ (РС – ПБЗН). Обектът на интервенция представлява комплекс от две сгради, свързани помежду си и долепени на калкан. Сградата на РУП е масивна, стоманобетонна пететажна, а на РС – ПБЗН е масивна, стоманобетонна четириетажна сграда. При изпълнение на проекта ще бъдат реализирани дейностите в съответствие с предписанията на техническия паспорт и енергийното обследване, включително и за осигуряване на достъпна архитектурна среда.

Срокът на изпълнение на проекта е 24 месеца.

Изпълнението на проекта ще доведе до по-висока енергийна ефективност, ще допринесе пряко за намаляване на крайното енергийно потребление, както и ще подобри мобилността на хората с увреждания, и косвено ще допринесе за намаляване на парниковите газове.