Въведен е вечерен час във Франция, тежки санкции за нарушителите

Снимка: pixabay.com

във Франция се въвежда вечерен час от 20,00 ч. до 6,00 ч. Спазването на това ограничение ще бъде строго контролирано. В този часови пояс излизането от дома е забранено, с изключения, които се удостоверяват с атестация, налична на интернет страницата на Министерството на вътрешните работи,  както и с подкрепящи съответното изключение документи.

Допустимите изключения за излизане между 20,00 ч. и 6,00 ч. са следните:

– напускане на дома и мястото на работа или на обучение, коeто не може да бъде отложено;
– напускане дома за консултация или за получаване на медицински помощ, когато тези услуги не могат да бъдат осигурени от дистанция и не могат да бъдат отложени. Това се отнася и за покупка на лекарства или медицински продукти;
– напускане на дома по наложителни семейни причини, за придружаване на лица в неравностойно положение или за полагане на грижи за деца;
– напускане на дома на лица с увреждания или на техните придружители;
– напускане на дома поради призоваване от страна на съдебната или изпълнителна власт;
– напускане на дома с цел участие в мероприятие от обществен интерес по молба на административните органи;
– напускане на дома, свързано с транзитно пътуване с железопътен или въздушен транспорт, на дълги разстояния;
– краткотрайно напускане на дома, на отстояние до един километър, за разходка на домашни любимци.

От 15.12.2020 г. са разрешени пътуванията между департаментите и регионите във Франция, както и в чужбина, при спазване на вечерния час.

Изключение от задължението за спазване на вечерен час се допуска само за Бъдни вечер – 24 декември, като се препоръчва в случай на събиране в него да участват до 6 души, без децата.

Вечерният час следва да се спазва и на 31 декември.

Глобата при неспазване на вечерния час е в размер на 135 евро при първо нарушение, увеличена на 375 евро (в случай на отказ за плащане или при неоспорване в срока, посочен в известието за нарушение).
В случай на повторно нарушение в рамките на 15 дни се налага глоба от 200 евро, увеличена на 450 евро (в случай на отказ за плащане или неоспорване в срока, посочен в известието за нарушение).
След 3 нарушения в рамките на 30 дни се налага глоба от 3750 евро и мярка лишаване от свобода за 6 месеца.

Събиранията на обществени места са забранени.

Работата от разстояние, когато е възможно, следва да се прилага. Когато извършването на работата трябва да продължи и след 20,00 часа или преди 6,00 часа, работодателите трябва да снабдят работниците и служителите с „професионална атестация”, налична на адреса  интернет страницата на Министерството на вътрешните работи на Франция.

При необходимост от излизане от дома между 20,00 ч. и 6,00 ч., свързано с посещение от деца на учебно заведение или място, на което се полагат грижи за деца, следва да бъде попълнена атестация, налична адреса на горепосочената интернет страница на Министерството на вътрешните работи на Франция.

Във Франция са затворени повечето обществени места, като:
– Барове и ресторанти, с изключение на доставките по домовете и получаване на готова храна от тях;
– Зали, увеселителни паркове, панаири и изложби;
– Кина, театри и музеи са затворени най-рано до 07.01.2021 г.;
– Спортни зали и физкултурни салони;
– Спортни клубове.

Остават отворени:
– Детски ясли, училища, колежи и гимназии при засилен санитарен протокол;
– Училищните столове, при спазване на „жестовете бариери”;
– Занималните за извънкласни форми на обучение, когато предлагат грижи за деца вечер след училище;
– Гишетата за обществени услуги;
– Места за настаняване на възрастни хора и на лица в неравностойно положение (домове за възрастни хора) при стриктно спазване на санитарния протокол;
– Паркове, градини, гори и плажове;
– Гробищни паркове;
– Обществения транспорт;
– Магазини и търговски обекти, бензиностанции и гаражи, обществени перални, будки и места за продажба на вестници и тютюневи изделия, оптики;
– Магазини за търговия на едро.

Университети и висши учебни заведения
– Университетите преминават на дистанционно обучение, единствено някои практически занимания и професионално обучение могат да продължат присъствено;
– Университетските ресторанти и столове могат да продължат да работят, но само за храна за дома;
– Университетските библиотеки са отворени, но посещенията са възможни след предварително договаряне на среща и при спазване на санитарния протокол.