Всяко жилище задължително с водомер

Снимка:Автора.ком

Всеки живущ в сграда в режим на етажна собственост трябва да има монтиран водомер. Такъв трябва задължително да бъде монтиран и на всички сградни водопроводни отклонения. Монтирането на водомерите трябва да стане в срок от 24 месеца от влизане в сила на Закона за водоснабдяването и канализацията, повторно качен след ревизия за обществено обсъждане.

Предишният вариант предвиждаше този закон да влезе в сила от 31 март тази година. Сега в проектозакона дата не е посочена, а само е записано, че той влиза в сила след обнародването му в Държавен вестник. В проекта пише още, че периодичността на проверките на индивидуалните водомери е 10 години, а инсталираните нови водомери и подменените такива, трябва да имат възможност за дистанционно отчитане.

При отклонение от изискванията за качествата на питейната вода подавана във водопроводната мрежа, ВиК операторите информират органите на държавния здравен контрол, кмета на съответната община, потребителите и областния управител и предприемат мерки за установяване на причините и отстраняване на несъответствията, пише още в закона.

Посочена и социално поносимата цена на водата. Тя е налице, когато нейната стойност, определена на база минимално месечно потребление на вода за питейно – битови нужди от 2,8 куб. м на едно лице, не надхвърля 2,5 на сто от средния месечен доход на домакинство за съответната административна област по данни на Националния статистически институт на годишна база.

От Комисията за енергийно и водно регулиране вече разкритикуваха този начин на определяне на социално поносимата цена на водата. „Съществува сериозен проблем с надеждността и достоверността на наличните данни за среден месечен доход на лице от домакинство по области, доколкото същите са с много високо ниво на грешка за голям брой от административните области“, посочиха от КЕВР.

В проектозакона отново се предвижда създаването на нова Комисия за регулиране на цените на ВиК услугите, която ще регулира цените на ВиК услугите. Сега това се прави от Комисията за енергийно и водно регулиране. Новата комисия ще се състои от 5 члена, включително председател. В закона е записано, че за членове на комисията се избират лица с добра репутация, които имат висше инженерно,  икономическо и/или юридическо образование със степен „магистър“ и не по-малко от 10 години опит в областта на водоснабдяването и канализацията или други комунални услуги.

За разлика от първия вариант на закона, тук заплатите на членовете на комисията се предвижда да бъдат по-високи. Така тази на председателя ще бъде 93% от три средни месечни заплати на наетите лица по трудово и по служебно правоотношение в отрасъл ВиК съгласно данни на НСИ. Останалите членове пък ще получават   85 на сто от три средни заплати за сектора. В предишния вариант заплатата на председателя беше определена на 90 на сто, а на членовете – 80 на сто от три средни заплати за сектора.

Фирма или физическо лице, които незаконно ползват вода, ще се наказват със санкция от 2000 до 10 000 лева. За нарушаване на ВиК мрежата пък глобата ще бъде от 500 до 5000 лева, но ако това извърши строителна фирма, санкцията е от 10 000 до 25 000 лева.
Потребителите, които са неизправни длъжници, носят отговорност за задълженията си, като предоставящият услугата може да поиска издаване на заповед за изпълнение по чл. 410, ал. 1 от Гражданския процесуален кодекс независимо от размера на задължението. При кражба и повреждане на водомерите на водопроводните отклонения, намиращи се в имотите на потребителя, включително при замръзване на водомера, счупване на стъклото, унищожаване на пломби и други механични повреждания, ремонтът или смяната им се извършват от ВиК оператора за сметка на потребителя, пише още в проектозакона.

В него е записано още, че всеки собственик е длъжен да даде право на водопрекарване на свободно течащи води през своя имот на всички, които имат постоянна или временна нужда от това.

Източник: Pariteni