Вписваме паспорта на кучето в домовата книга

Снимка: Miau.bg

Собствениците на кучета ще са длъжни да вписват в домовата книга номера на ветеринарномедицинския паспорт на животното. Това предвиждат промени в Закона за управление на етажната собственост, внесени от Министерски съвет в парламента.

В отделно обособено поле на книгата на етажната собственост  председателят на управителния съвет (управителят) вписва подадените данни от всеки собственик или ползвател за притежаваните или за взетите за отглеждане животни в конкретния самостоятелен обект, които се извеждат на обществени места, пише още в законопроекта.

Книгата на етажната собственост може да бъде на хартия или в електронен вариант.

Всеки собственик или ползвател е длъжен в 15-дневен срок, ако купи апартамент във входа или го даде под наем, да подаде декларация за вписване в книгата. Ако не направи това, се наказва с глоба  от 50 до 250 лв., когато е физическо лице, или с имуществена санкция от 100 до 500 лв., когато е юридическо лице.

Образецът на декларацията за вписване в книгата на етажната собственост и образецът на книгата с указания как да се поддържа, ще се утвърждават от министъра на регионалното развитие и благоустройството.

Ако живущите във входа не могат да си изберат домоуправител, кметът на общината или района организира провеждането на общо събрание за избор на управителен орган и контролен орган със заповед и назначава управител и контрольор служебно до момента, в който етажната собственост не организира общо събрание за избор на тези органи.

Кметът свиква общото събрание чрез покана, която се поставя на видно и общодостъпно място на входа и се публикува на електронната страница на общината или района. Ако събранието не може да се проведе поради липса на необходимия кворум, кметът на общината или района определя в 14-дневен срок управител и контрольор от списъка на собствениците или наемателите във входа.

За апартамент, в който собствениците живеят не повече от 30 дни в годината, също трябва да се заплащат разходите за управление и разходите за поддържане на етажната собственост в размера, който е определен за един собственик, пише още в закона.

Източник: Pariteni