Водолюбиви птици от 30 вида зимуват във влажните зони на област Пазарджик

Снимка: puntomarinero.com

Над 850 водолюбиви птици от 30 вида зимуват по поречието на Тополница, в язовири и рибарници в област Пазарджик, установиха специалисти и експерти от РИОСВ и БДЗП при среднозимно преброяване на водолюбивите птици през миналата година.

Най-многобройни са птици от видовете: зеленоглава патица, лиска, малък гмурец, голям корморан, полско врабче, каролинско зимно бърне, сива чапла, сврака, ням лебед, полско врабче, фиш, сива овесарка.

Установени са и екземпляри от видовете: голяма бяла чапла, сива врана, сойка, малък пъстър кълвач, обикновен мишелов, черношипа ветрушка, жълтокрака чайка, посевна врана, зимно бърне, обикновенна и планинска чинка, сврака, малък ястреб, бяла стърчиопашка, поен дрозд и гарван гробар.