Вижте конкретните мерки на областната епизоотична комисия

Публикуваме без редакторска намеса мерките, които ще се вземат за недопускане разпространението на Африканска чума по свинете, след днешното заседание на областната епизоотична комисия

Снимка: Архив

Мерки

за

недопускане /предотвратяване/ на заболяването „Африканска чума по свинете“ /АЧС/ на територията на област с административен център гр. Пазарджик, приети с протокол № 2/17.07.2019 г.  на извънредното заседание от членовете на Областната епизоотична комисия.

 

І. На основание  чл. 133 от ЗВД , във връзка с усложнената епизоотична ситуация в България по отношение на болестта Африканска чума по свинете.

 1. Информационна кампания
 • Във връзка с влошената епизоотична обстановка по отношение на болестта Африканска чума по свинете в Република България, в срок до 23.07.2019 г. кметовете на общини на територията на област Пазарджик да организират и проведат информационна кампания, както следва:

– чрез разпространение срещу подпис на информационни материали ( информационен лист и брошура) в населените места;

– чрез разлепване на информационни плакати в сградите на кметствата и други обществени места.

 • В срок до 14:00 ч. На 23.07.2019 г. кметовете на общини на територията на област Пазарджик писмено да докладват на Областния управител за извършената информационна кампания.
 • Решението да бъде сведено до знанията на кметовете на общини на територията на област Пазарджик и общинските епизоотични комисии – за изпълнение.
 1. Да се приведе ОДБХ Пазарджик в състояние на повишена епизоотична готовност.
 2. Извършване на проверки на всички видове и категории свиневъдни обекти (промишлени, фамилни ферми и обекти за отглеждане на свине, предназначени само за лични нужди), регистрирани на територията на съответната ОДБХ и актуализиране на данните в Интегрираната информационна система – ВетИС на БАБХ. Извършване на засилен клиничния надзор за АЧС в тези обекти. При всяко съмнение за АЧС да бъдат вземани проби, които да се изпращат в НДНИВМИ за изследване.
 3. Извършване на съвместни проверки от местната власт и МВР на свиневъдни обекти, нерегистрирани по реда на Закона за ветеринарно медицинската дейност. Данни за наличието на такива обекти се подава от кметовете на населените места. Особенно внимание и приоритет на проверките да са обекти с животни за разплод.

В срок до 26.07.2019 г. да бъдат изготвени и представени на директора на ОДБХ-Пазарджик списъци на наличните за отглеждане животни-свине с обект „Заден двор“ за лична консумация. Кметовете на общините да разпоредят на кметовете на населените места незабавно да бъдат изготвени  и представени тези списъци.

 1. Кметовете на общини да определят със заповед терени за загробване на умрели или принудително убити животни. Да се предвидят такива терени и в близост до фермите за отглеждане на свине.
 2. Кметовете на общини да разпоредят със заповед до кметовете на населени места да не допускат отглеждането на неидентифицирани свине в нерегистрирани обекти и обекти неотговарящи на мерките за биологична сигурност.
 3. Поставяне на специални кошове за хранителни отпадъци по паркинги и места за почивка, които се използват от МПС идващи от или преминаващи през Румъния.
 4. Собствениците отглеждащи свине в личните дворове своевременно да  уведомяват регистрираните ветеринарни лекари, кмета на населеното място или официалният лекар в съответната община при  случаи на заболявания на животните с признаци за АЧС.
 5. Засилени проверки от страна на пътна полиция за нерегламентиран превоз на живи животни.
 6. При нужда органите на МВР да съдействат за установяване на произхода на неидентифицирани животни в нерегистрирани обекти на територията на областта.
 7. Собствениците на животновъдни обекти да въведат строги мерки за охраната и биосигурност и недопускане на външни лица в обектите. Да извършват дезинфекция на влизащите и излизащи транспортни средства. Същите да извършат актуализация на   наличните животни  в регистъра  на обекта и ВетИС на БАБХ. Да не закупуват животни от нерегламентирани търговци, неидентифицирани животни и животни без придружителни документи /Ветеринарно медицински свидетелства/ доказващи произхода им и здравния им статус.
 8. Служителите на ДГС, ДЛС и представителите на ЛРС да подават информация до Общинските Ветеринарни служби за констатирани случаи на промяна в поведението или смъртност на възприемчивите към АЧС диви свине. От всяко намерено умряло или отстреляно прасе да се вземат проби за изследване за КЧС и АЧС. При промени в органите на отстреляните животни, характерни за АЧС, незабавно да уведомят в ОДБХ Пазарджик.
 9. Регистрираните ветеринарни лекари, осъществявайки лечебна дейност в населените места  на територията на ветеринарните си участъци, стриктно да следят за признаци на АЧС при заболели животни, своевременно да информират ОВС/ОДБХ за всеки възникнал съмнителен за АЧС случай и да предприемат необходимите действия за предотвратяване разпространението на заболяването.