Арх. Стела Дулева: Право на отговор по повод уронване на професионална репутация

По повод публикация https://pa1-media.bg/община-белово-проектът-за-покриване/ считам за необходимо да поясня:

Проектантският екип с ръководител арх. Стела Дулева по Договор АРД-129 от 23.10.2013 г. с община Белово е изготвила „Концепция и предварителни инвестиционни проучвания и разработки за град Белово“, предадени с Приемо-предавателен протокол на 10.05.2014 г. на възложителя.

Всеизвестно е, че законодателството и нормативната уредба в България не допускат съгласувания и разрешаване на строителство на какъвто и да е обект без наличието на проект, разработен поне във фаза Технически проект.

Ако община Белово си е позволила да представи концептуалната разработка в представената по Договора идейна фаза пред които и да е контролни органи и е получила отрицателни становища, то това е нейна отговорност, а не на проектантския екип.

Във връзка с така направеното пояснение, публикувам ПРАВО НА ОТГОВОР по изнесената информация, която е недвусмислено уронване на личния и професионален авторитет на всеки един член от проектантския екип на арх. Стела Дулева.

При липса на корекция на изнесената информация от страна на община Белово ще потърсим защита и справедливост за уронване на професионалната ни и творческа репутация, за увреждане на авторитета и добро ни име в обществото, както и засегнатите ни чувства за чест и достойнство.

С уважение:

арх. Стела Дулева