Активни потребители: Само 3 от предлаганите дезинфектанти отговарят на изискванията на СЗО

Само при 8 от 21 продукта етикетите поднасят достатъчно информация на потребителите

Илюстрация: Активни потребители

След като в началото на епидемията от търговската мрежа се изчерпаха спирта и препаратите за дезинфекция с времето ситуацията претърпя положителен обрат. Пазарната икономика се задейства и дрогериите и аптеките бяха залети от разнообразни продукти за хигиена, включително за дезинфекция на ръце. Такива препарати вече се предлагат масово и в обекти, които преди кризата рядко продаваха подобни продукти като бензиностанции и супермаркети. Скоростната поява на толкова много марки поражда обаче опасения за качеството, особено на произведените от малки и неизвестни компании, които тепърва създават нови продукти и навлизат на пазара.

Целта на настоящия проект на Активни потребители е да се проучи и тества основни аспекти на качеството на предлаганите в магазините препарати за дезинфекция на ръце. Търговските марки са сравнени по информацията поднесена на етикетите, включително и цената. Чрез лабораторни анализи е идентифицирано активното вещество на всеки продукт, и определена неговата концентрация. По-подробно методологията е представена в карето „Как тествахме“.

Информацията от етикетите

В изследването са включени 21 търговски марки. Описания на продуктите, както и резултатите от анализите са представени в таблицата. В поднесеното на етикетите са установени редица пропуски. При един продукт, с наименованието Dettol, не е изписан производителя. При същия са „пропуснали“ и активното вещество. При други 6 препарата отсъства информация за концентрацията на активното вещество. Празнини има и при описанието на помощните съединения. В 6 продукта те отсъстват. При 2 търговски марки не са поставени задължителните надписи и пиктограми за опасност (риск от запалимост). Ако обобщим, само при 8 от 21 продукта етикетите поднасят достатъчно информация на потребителите.

От етикетите се вижда, че в препаратите са вложени много помощни вещества. Това са най-вече различни растителни масла и екстракти, както и парфюми и ароматизанти. Те не оказват влияние върху способността за дезинфекция, а целят по-скоро подобряване търговски вид на продуктите – например външен вид, аромат, консистенция и т.н.

Интересна информация се получава от анализа на цените. Ако се преизчисли цената за 1 литър се виждат огромни разлики при различните продукти. Тя варира от 15 до 259 лева за литър! Няма ясна корелация между цена и качество, ако то е измерено в концентрация на алкохола. Някои от евтините продукти съответстват на критериите за дезинфектанти за ръце. Обратно, при скъпи марки се установява недостатъчна концентрация на алкохол, но пък се набляга на присъствието на безмислени добавки от масла и парфюми.

Лабораторните анализи

При всичките 21 търговски марки посредством хроматография е определена концентрацията на алкохолите. Идентификацията на активните бази показва, че с две изключения, в препаратите за дезинфекция на ръце се влага етилов алкохол. При марката Denk mit е добавена втора активна база пропанол, а в Biotrade maxi protect присъства бензалкониев хлорид. Съобразно изискванията на СЗО и ЕС етиловия алкохол е правилен избор за дезинфекция на ръцете.

Основен критерий за качеството на търговските продукти е концентрацията на активната база, т.е. спирта. Съгласно изискванията на СЗО и ЕС в препаратите за дезинфекция на ръце трябва да има 70 тегловни или 80 обемни процента етилов или пропилов/изопропилов алкохол. Това не е изпълнено при мнозинството от продуктите на нашия пазар. Само при 3 от 21 препарата се установява концентрация на алкохола от 70% (маса/маса). Това са марките Clean hands gel, Бочко и Biotrade maxi protect. При 16 препарата измереното количество на алкохола е в диапазона от 50 до 69,9%. Това означава, че способността им да убиват микроорганизмите е по-малка в сравнение с оригиналната рецепта на СЗО. При 2 препарата, Denk mit и Steriman Gel, стойностите измерени за етанол са под 50%. В таблицата те са маркирани с жълт и червен цвят. Концентрацията на алкохола в тях не е достатъчна за дезинфекция и те не би трябвало да се използват за тази цел.

Като цяло, само 3 (14,3% от изследваните) търговски марки съответстват напълно на изискванията на СЗО за концентрация на алкохол!

Допълнително всичките 21 проби бяха анализирани за наличието на токсичния за хората метилов алкохол. През последните години върху неговата употребата за технически и медицински цели бяха наложени редица забрани. Например в течността за автомобилни чистачки, широко използвания в миналото метанол, беше редуциран до 0,5%. Относно препаратите за дезинфекция на ръце няма единен стандарт. В тях обаче е възможно, да се влага и не особено качествен спирт и затова има опасност от попадане на метилов алкохол. Резултатите от нашия анализ показват ниски нива на замърсяване с метанол. Само при една проба (Dettol) беше установена концентрация от 0,5% м/м метилов алкохол което е относително ниско и не може да предизвика интоксикация при външна употреба. При останалите препарати нивата са около 0,1% или по-ниско.

Цялата информация можете да видите тук.