Административен съд-Пазарджик отхвърли жалбата на Инициативния комитет в Пещера за провеждане на местен референдум

Решението е окончателно

Със свое решение от днес Административен съд – Пазарджик отхвърли жалбата, подадена от Инициативен комитет за провеждане на Референдум в община Пещера, съобщиха от Съда. Жалбата е против Решение на Общински съвет-Пещера, с което той отказва произвеждане на местен референдум с въпроси, свързани с изграждането на депо за опасни отпадъци.

В мотивите си съдът посочва, че местен референдум съгласно чл. 26 ЗПУГДВМС се произвежда за пряко решаване на въпроси от местно значение, които законът е предоставил в компетентност на органите на местното самоуправление или органите на местната администрация, от гражданите на съответната община, район или кметство, като приетото на референдума произвежда преки последици – чл. 26, ал. 4 от ЗПУГДВМС.

Следователно, предмет на местен референдум може да бъде въпрос от компетентността на съответния общински съвет или кмет. В процесния случай, предметът на предложението за местен референдум е извън обхвата на разпоредбата на чл. 26. Въпросите, свързани с местоположението на площадките за изграждане на съоръжения и инсталации за третиране на отпадъци се решава с разпоредбите на ЗУТ и съответните законови и подзаконови нормативни актове. В този смисъл е уредбата в чл. 97, ал. 1 и сл. ЗУТ, като тяхното проектиране и изграждане се извършва по общия ред, определен в съответните нормативни актове (Решение № 9291/27.06.2012г. по адм.д. 708/2012 г. на ВАС).

Приемането на решение на Общински съвет Пещера за провеждане на референдум по въпроси, извън кръга на посочените от законодателя, както и на незаконосъобразни въпроси, би означавало постановяване на нищожен административен акт. В случая Общински съвет Пещера правилно е упражнил правомощието си по чл. 31, ал. 1, изр.2 от ЗПУГДВМС и след като е констатирал, че процесните въпроси са незаконосъобразни, с мотивирано решение е отказал произвеждането на местен референдум, с оглед на което Решение № 91 на Общински съвет Пещера, взето на заседание, проведено от 09.06.2020 г. – Протокол 10 е законосъобразно.

Решението на Административен съд – Пазарджик е окончателно съгласно чл. 32, ал. 1 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление.