Агенцията по заетостта: Стартира приемът на документи по новата мярка „Запази ме”

Снимка: БНР
Агенцията по заетостта стартира прием на заявления по проект „Запази ме“.
Целта на операцията е да се предостави подкрепа за запазване заетостта на служителите в предприятия, които директно са преустановили дейност в резултат от наложени противоепидемични мерки срещу COVID-19.
С тази мярка ще се предоставя подкрепа чрез изплащане по 24 лв. на ден за периода на неплатен отпуск на всяко лице, осигурено на пълно работно време или пропорционално на уговореното работно време в трудовия договор.
Лицата могат да получават компенсации за периода на ползване на неплатен отпуск по реда на чл. 160, ал. 1 или чл. 173а, ал. 2 от КТ след 29.10.2020 г., но за не повече от 60 дни. Компенсациите са дължими от датата на издаване на заповедта за неплатен отпуск, но не по-рано от 29.10.2020 г. и не по-късно от 21.12.2020 г.
Ако родител получава месечна целева помощ по реда на ПМС № 218 от 17.08.2020 г. към Агенцията за социално подпомагане, няма право на компенсация по проект „Запази ме” към Агенция по заетостта.
Заявлението и приложенията към проекта се подават в дирекции „Бюро по труда” от работодателите, чиито работници и служители желаят да получават компенсации по проект „Запази ме” по следните начини:
– по електронен път, по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги или с персонален идентификационен код чрез Системата за сигурно електронно връчване /ССЕВ/, подписани с квалифициран електронен подпис /КЕП/;
– с препоръчано писмо с обратна разписка чрез лицензиран пощенски оператор;
– на хартиен носител при спазване на ограниченията и изискванията за работа, съобразно актуалните мерки за ограничаване разпространението на коронавируса.
Подробна информация за условията по Проекта може да бъде намерена на официалната страница на Агенцията по заетостта и в Дирекция „Бюро по труда” гр.Пазарджик